خبر تصویری حضور موسسه پیام امام هادی علیه السلام در # پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب دین و # سیزدهمین نمایشگاه کتاب قم 

نمایشگاه بینالمللی کتاب دین سیزدهمین نمایشگاه کتاب قم 1

بازدید مدیر موسسه حضرت آیت‌الله رفیعی پوراز نمایشگاه بین‌المللی کتاب دیننمایشگاه بینالمللی کتاب دین سیزدهمین نمایشگاه کتاب قم 8

رئیس بررسی کتاب استان قم حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم شمس

نمایشگاه بینالمللی کتاب دین سیزدهمین نمایشگاه کتاب قم 4

محقق برجسته حجت الاسلام والمسلمین مهدوی راد

نمایشگاه بینالمللی کتاب دین سیزدهمین نمایشگاه کتاب قم 3

حضرت آیت الله شب زنده دار

نمایشگاه بینالمللی کتاب دین سیزدهمین نمایشگاه کتاب قم 5

استاد بهرامپور مفسر قرآن کریم

نمایشگاه بینالمللی کتاب دین سیزدهمین نمایشگاه کتاب قم 6

محقق گرانسنگ حجت الاسلام والمسلمین مختاری - مدیر موسسه کتاب شناسی شیعه

نمایشگاه بینالمللی کتاب دین سیزدهمین نمایشگاه کتاب قم 7

نمایشگاه بینالمللی کتاب دین سیزدهمین نمایشگاه کتاب قم 2